Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)  του Τμήματος Ψυχολογίας, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν είναι αντίστοιχο με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) καθώς και από το λοιπό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.