Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας παρέχει εκπαίδευση (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου) και έχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα ήδη από τη δεκαετία του 1930.

Το Εργαστήριο στεγάζεται στους εξής χώρους της κυψέλης 544, στον 5ο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ:

 1. Αίθουσα Συνεδριάσεων (544.Δ)
 2. Αμφιθέατρο Εργαστηρίου (544.Ε)
 3. Εργαστήριο Υπολογιστών (544.Ζ)
 4. Χώρος Παρατήρησης & Συλλογής Δεδομένων (542)

Οι χώροι αυτοί χρησιμοποιούνται από μέλη του ΔΕΠ, του ΕΔΙΠ, του ΕΕΠ και του ΕΤΕΠ, καθώς και από το λοιπό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό και τους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας σε στενή συνεργασία με τους Διευθυντές των άλλων Εργαστηρίων του Τμήματος και μετά την έγκαιρη κατάρτιση σχετικού προγράμματος εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Οι περισσότεροι από τους χώρους αυτούς είναι ήδη εξοπλισμένοι, ενώ για ορισμένους έχει πραγματοποιηθεί η προμήθεια εξοπλισμού τους μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και εκκρεμεί η εγκατάστασή του. Επιπλέον, η τρέχουσα κατάσταση των ψηφιακών υποδομών των χώρων αυτών έχει αποτυπωθεί στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση Υποδομών ΤΠΕ για Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικά Κέντρα με Ανοικτές Τεχνολογίες» και έχει καταχωρηθεί αίτηση αναβάθμισης του υπάρχοντος εξοπλισμού.

Η λειτουργία του Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ δεν προκαλεί δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και, επιπλέον, δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή την Τακτική επιχορήγηση (σύμφωνα με το άρθ. 96 Ν. 4310/14 όπως προστέθηκε στο άρθ. 80 του Ν. 4009/11 και ισχύει με το άρθ. 60 Ν.4386/16). Το εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους οι οποίοι προκύπτουν από:

 1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
 2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
 3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53).
 4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
 5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στους σκοπούς του Εργαστηρίου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 6. Την οργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Συμποσίων, Επιμορφωτικών Σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
 7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου από τις διάφορες δραστηριότητές του και των δαπανών γίνεται μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΕΚΠΑ σύμφωνα µε το ισχύον νομικό πλαίσιο.